Política de privacitat

Català:

Aquesta web no recull cap dada personal de l'usuari, com ara el nom, la foto o la localització.

En conseqüència, aquesta web no comparteix cap informació personal amb cap altra entitat o tercer.English:

This website doesn't collect any user personal data as, for example, name, picture or location.

Consequently, this website doesn't share any personal information with other any entity or third parties.